contact
Contact met de kinderen
Naam van de stichting

Stichting Ondersteuning voor Roemeense Kinderen
Van Serooskerkelaan 15
4333 LS Middelburg
tel: 0118-410887
vosfra@hotmail.com
www.stichtingsok.nl
Algemeen nut beogende instelling
RSIN of fiscaal nummer:

8124.17.379.B.01

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 3 leden :

Frank Vos : Voorzitter en Penningmeester
Anke van ‘t Oever-Leerink : Secreataris
Johan van der Hoeven : Algemeen lid

Beleidsplan
Lees het beleidsplan 2021 van de stichting hier

Beloningsbeleid
Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden in de stichting. Gemaakte onkosten kunnen gedeclareerd worden (post 8 in de jaarrekening “(reis)kosten bestuur “).

Uitgezonden vrijwilligers krijgen op verzoek vergoeding van gemaakte kosten. De kosten bedroegen respectievelijk in:

2012 : 0 € (= 0 % van het budget)
YTD 2013 (1 november): € 111,83 (= 0.41 % van het budget)

Doelstelling van de Stichting Ondersteuning voor Roemeense Kinderen
De doelstelling van de stichting is het werven van fondsen voor , alsmede informeren over , projecten ten behoeve van het verbeteren van de leefsituatie van (pleeg) kinderen in Roemenië. De stichting benadert daarvoor particulieren, bedrijven, kerkgenootschappen, service clubs, en organiseert huis aan huiscollectes en verkopen van handgemaakte artikelen uit Roemenie. De fondsen worden gebruikt voor eigen projecten (pleegzorg) alsmede voor projecten van partners in Roemenie (Fundatia Crestina Elim te Marghita (BH)en assosiatita Fii Regelui te Popesti (BH)).

In het statuut (lees hier) is de doelstelling als volgt geformuleerd: “ De stichting heeft tot tot doel het ondersteunen en bieden van pleegzorg, alsmede het ondersteunen van pleeggezinnen in de provincie Bihor, Roemenië. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn ”

Uitgeoefende activiteiten in 2014
Begin 2014 is er naast het prolongeren van de vaste projecten het in 2013 gestarte project voor het dagcentrum bij FCE afgerond. Naast de reeds gestarte kaarsenmakerij is het dagcentrum uitgebreid met een “atelier”voor het werken met papier . Naast het verstrekken van snij plotters en de benodigde appendages zijner twee locale medewerkers van FCE in Nederland opgeleid om de apparatuur te bedienen en hebben ze creatieve tips ontvangen om een programma voor het dagcentrum op te zetten.
In het eerste kwartaal van 2014 zijn er eveneens afspraken gemaakt en opdracht gegeven tot het installeren van zonnepanelen op het dak van het hoofdgebouw van FCE. De installatie van 12 kWp geeft 40 % van de huidige energiebehoefte het geen een structurele kostenbesparing van 40 % op de energiekosten inhoud. Door de scherpe inkoop en de gunstige ligging is de terugverdientijd geschat op een periode die kleiner is dan 5 jaar. Gezien de levensduur geschat is op minimaal 25 jaar is dit een lange termijn investering met een gunstige bijdrage voor het milieu en de stichting.

Uitgeoefende activiteiten in 2012 - 2013
In 2012 zijn de twee ondersteunde pleeggezinnen overgeschreven van Fundatia Lidia te Spinus naar Fundatia Crestina Elim (verder te noemen FCE) te Marghita (BH), dit was noodzakelijk doordat Fundatia Lidia haar vergunning voor het uitvoeren van pleegzorg verloor. Sinds april 2012 wordt FCE ondersteund door de kosten van de pleegzorgondersteuning voor de familie Kocze en Lucaciu te vergoeden. Voor April werd dit bedrag naar Fundatia Lidia overgemaakt. Naast de familie Kocze en Lucaciu worden 2 andere gezinnen maandelijks ondersteund met de vergoeding van respectievelijk medicijnkosten en de kosten voor het levensonderhoud van een geadopteerde dochter.
Daarnaast is FCE ondersteund door de aanschaf van een speciale kinderrolstoel , knutselmateriaal en een bijdrage voor de jeugd club (versterker gitaren). In Januari is een bedrag van €10.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie van het sociaal centrum “het atelier” in Popesti (van assosiatia Fii Regelui). In september 2012 is €1800 uitgegeven ter vergoeding van de kosten van het college geld van 3 studenten.
Gedurende 2012 zijn de kosten vergoed van het dagelijkse transport van 4 leerlingen uit de omgeving van Spinus naar de school voor speciaal onderwijs in Marghita. De kosten bedroegen € 4500 (10 maanden a € 450).
In 2013 (tot November 2013) zijn de volgende activiteiten gestart/uitgevoerd :

Gedurende 2013 is de maandelijkse vergoeding kosten van de pleegzorgondersteuning voor de familie Kocze en Laucaciu en de andere 2 gezinnen geprolongeerd. Ook het vergoeden van de “taxi”kosten voor de 4 kinderen uit Spinus die dagelijks naar Marghita gereden worden is voortgezet. In september/oktober 2013 is € 2378.31 uitgegeven ter vergoeding van de kosten van het college geld van 4 studenten.
FCE is ondersteund door een bijdrage van € 2800 voor de renovatie van een gebouw om een dagcentrum voor (gehandicapte) kinderen te huisvesten. Dit maakte deel uit van een groter project met Rotary Walcheren en Marghita. In Oktober 2013 is een vrijwilligster enkele dagen naar Roemenië geweest om lokale medewerkers van FCE te trainen in het maken van kaarsen (dag activiteiten centrum)
Daarnaast is € 2000 geschonken voor de aanschaf van een stuk grond bij het gezinsvervangend huis te Chiribis (BH). De jeugdclub van FCE is ondersteund met de aanschaf van een beamer en diverse kleine giften in natura (stekkers voor gitaren en vestjes voor sportactiviteiten).
De assosiatia Fii Regelui is in april 2013 ondersteund met een algemene gift van € 1000 voor onderhoud van het sociale centrum en onverwachte kosten van de door hun uitgevoerde projecten. Daarnaast is de jaarlijkse bijdrage voor de verzekering van het pand betaald.
Eind oktober is er een overeenkomst gesloten met de (ex) bestuursleden van stichting White Bird te Zeewolde, welke na de opheffing van de stichting het overgebleven vermogen aan SOK schonk voor de oprichting van een studiefonds. Dit studiefonds wordt boekhoudkundig gescheiden van de algemene reserves en is bestemd voor studiebevordering.

FinanciEle verantwoording van de inkomsten en uitgaven
Bijgesloten de kas controle of jaarrekeningen van de afgelopen jaren:
2011 Kascontrole over 2010 (klik om te lezen)
2012 Kascontrole over 2011 (klik om te lezen)
2013 Kascontrole over 2012 (klik om te lezen)
2014 Kascontrole over 2013 (klik om te lezen)
2015 Kascontrole over 2014 (klik om te lezen)
2016 Kascontrole over 2015 (klik om te lezen)
2017 Kascontrole over 2016 (klik om te lezen)
2018 Kascontrole over 2017 (klik om te lezen)
2019 Kascontrole over 2018 (klik om te lezen)
2019 Kascontrole over 2018 (klik om te lezen)
2020 Kascontrole over 2019 (klik om te lezen)
2021 Kascontrole over 2020 (klik om te lezen)
2022 Kascontrole over 2021 (klik om te lezen)
Jaarrekening 2022 (klik om te lezen)
Jaarrekening 2023 (klik om te lezen)

In de afgelopen 2 boekjaren was het bedrag dat gebruikt werd voor de doelstellingen > 98 % van de uitgaven.
Uitgebreidere financiële informatie is op te vragen bij de penningmeester (vosfra@hotmail.com)